Afval! Jaarboek 2016

Het Afval! Jaarboek 2016 geeft de ontwikkelingen in de afvalbranche weer en blikt vooruit op wat komen gaat.

Bij de zestiende editie van het Jaarboek is de inhoud radicaal aangepast. De redactie heeft alle onderwerpen opnieuw geïnventariseerd, de structuur aangepast en de inhoud van het begin af aan opgebouwd. Het resultaat is een compacter jaarboek, waarin de informatie sneller toegankelijk is en overzichtelijker is gepresenteerd. Daarnaast is ook tegemoet gekomen aan het verzoek van velen om het Jaarboek online beschikbaar te stellen. In 2016 hebben we daarom bovendien de informatie van het Jaarboek herschikt en verdeeld in een print-product (het Jaarboek) en een online-product (het Vademecum).

Het Afval! Jaarboek 2016 in zijn nieuwe vorm geeft op hoofdlijnen de huidige stand weer van het afvalbeleid en de markt . De geschiedenis, ontwikkelingen en detailinformatie is online te vinden. De online-inhoud verschilt daarmee aanzienlijk van het Jaarboek, waardoor we de site een andere naam hebben gegeven: Vademecum Afval & Recycling.

 

De indeling van het Jaarboek 2016 is vergelijkbaar met voorgaande edities. Het boek behandelt de wet- en regelgeving, de jurisprudentie, beschrijft de ontwikkeling van de afvalmarkt en profileert de belangrijkste ondernemingen. Nieuw is dat  het boek er op gericht is de lezer snel informatie te geven, zowel in woord als in beeld. Daarnaast biedt het Jaarboek een overzicht van Nederlandse markten, bedrijven, instellingen en producten, evenals een wie-is-wie in de afvalsector. Alle ontwikkelingen en gegevens zijn geactualiseerd tot begin 2016. In het Jaarboek wordt bij iedere paragraaf met QR-code naar de pagina op het Vademecum verwezen, waar meer en gedetailleerde die informatie te vinden is.

 

Twee producten

Het Afval! Jaarboek 2016 en het Vademecum Afval & Recycling hebben inhoudelijk overeenkomsten maar worden als twee op zichzelf staande producten door ons aangeboden. Hierdoor kan iedereen voor zichzelf de beslissing nemen tussen print en online.

 

Het Afval! Jaarboek is onderverdeeld in twee delen. In het eerste deel wordt de afval- en recyclingsector beschreven, zowel wat wetgeving, marktontwikkeling als bedrijfsinformatie betreft. Grafieken en tabellen geven inzicht in de trends of achtergronden. Het tweede deel bevat registers met beschrijvingen van bedrijven en instanties. Tot slot bieden indexen extra gemakkelijk toegang tot de informatie in het Jaarboek. Hieronder volgt een kort overzicht van de twee delen.

 

Deel 1: Beleid en markt

  • Ontwikkeling wet- en regelgeving in Nederland en de EU. Het Jaarboek begint met een korte bespreking van  het ontstaan en de ontwikkeling van relevante Europese afvalwetgeving en -beleid  en geeft een weergave van de huidige stand en de verwachtingen voor de toekomst. Ook de verschillende EC-strategieën, richtlijnen en verordeningen en hun onderlinge samenhang komen aan bod .
    Van de Nederlandse wetgeving voor de afvalsector wordt de Wet milieubeheer, het Landelijk Afvalstoffenplan (Lap1 en Lap2) en de gevolgen voor de sectoren uitgebreid toegelicht. Stilgestaan wordt ook bij beleid en regelgeving op deelgebieden, zoals dat van verpakkingen. Daarnaast brengen dossiers de ontwikkelingen van bepaalde thema’s in kaart, zoals die van gft en het verbranden van afval.
  • ontwikkeling verbrand afvalOntwikkeling van de afvalmarkt en recyclingmarkt. Wat volgt, is een beschrijving van hoe de Nederlandse afval- en recyclingmarkt zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Denk aan het aanbod aan afval van zowel van huishoudens als van bedrijven en kerncijfers van bedrijfstakken. Ook worden enkele specifieke kostenstructuren bekeken. Daarbij is er aandacht voor de relatie met de doelstellingen zoals die in het Nederlandse beleid zijn neergelegd, in het verleden en naar de toekomst toe. Ook wordt ingegaan op de positie en ontwikkeling van private en publieke bedrijven bij de inzameling, de rangorde en het marktaandeel in de inzamelmarkt van huishoudelijk afval. Tot slot komt de stand van zaken rondom de export van afval aan bod.
  • Profilering bedrijven in Nederland.Het laatste hoofdstuk van deel 1 gaat in op de bedrijven in de afvalmarkt en de recyclingmarkt in Nederland. Het geeft een beeld van de nationale marktontwikkeling, de consolidatieslag als gevolg van fusies en overnames en enkele belangrijke thema's als energie en circulaire economie. Zowel de private als de publieke bedrijven in Nederland worden besproken. Van een bedrijf zijn niet alleen kerncijfers opgenomen (zoals de ontwikkeling van omzet, Ebit en Ebitda), maar ook de belangrijkste gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Hieronder vallen grote investeringen, samenwerkingen en fusies of overnames.

 

Deel 2: Wie, wat, waar?

  • In het tweede deel staan de profielen van bedrijven en organisaties die actief zijn in de Nederlandse en Vlaamse afvalsector. U vindt adresgegevens en een korte omschrijving van de activiteiten. Van de bedrijven in de afvalsector zijn de producten en diensten geïnventariseerd en, beschrijvingen opgenomen, inclusief de merken die gevoerd worden. In het register van producten en diensten is snel terug te vinden welke bedrijven deze leveren. Branche- en belangenorganisaties en andere non-profit instellingen worden vermeld met doelstellingen, activiteiten en bestuur.

    Aan het eind treft u de indexen, waardoor u snel de weg weet te vinden in het Jaarboek en de ‘wie-is-wie’ in de branche.

U kunt het jaarboek hier bestellen »