ALGEMENE VOORWAARDEN VAN UITGEVERIJ NOORDHOEK B.V.


A. ALGEMENE BEPALINGEN
B. PAPIEREN PRODUCTEN
C. ADVERTENTIEPLAATSINGEN
D. ON LINE-DIENSTEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN


A.1. Definities

A.1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Uitgever: de besloten vennootschap Uitgeverij Noordhoek B.V.;
Afnemer: degene die met Uitgever als bedoeld in deze voorwaarden hetzij rechtstreeks, hetzij via de boekhandel, hetzij via een door Uitgever ingeschakeld verzend- en incassobedrijf, een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen (daaronder begrepen boeken, tijdschriften, abonnementen, advertentieruimte dan wel enig ander door Uitgever aangeboden goed) en/of elektronische producten dan wel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, zulks in de ruimste zin van het woord.
Schriftelijk: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

A.2. Toepasselijkheid

A.2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitgever en op alle overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer.
A.2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - van Afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer en binden derhalve Uitgever niet, tenzij Uitgever deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
A.2.3. Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van Afnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij Uitgever Afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.
A.2.4. Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Uitgever en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

A.3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

A.3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van Uitgever een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft Uitgever het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Uitgever dertig dagen geldig.
A.3.2. De overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving dan wel opdracht bij Uitgever en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving dan wel opdracht door Uitgever. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel opdracht of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.
A.3.3. De in het vorige lid genoemde aanvaarding door Uitgever kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van Afnemer langs elektronische weg is geplaatst.
A.3.4. Op Uitgever rust geen enkele verplichting om Afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Afnemer zoals deze door Uitgever is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Afnemer.
A.3.5. Indien de overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer langs elektronische weg tot stand is gekomen, is het door Uitgever gearchiveerde exemplaar van de overeenkomst niet toegankelijk voor Afnemer.

A.4. Koop op afstand

A.4.1. Indien en voorzover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 46a en verder, Boek 7 BW, geldt tevens het bepaalde in dit artikel A.4.
A.4.2. Afnemer heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel A.9.1, A.9.2 en A.14, het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door Uitgever geleverde goederen of de totstandkoming van de overeenkomst tot het verrichten van diensten, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient Afnemer te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Uitgever, die Uitgever binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.
A.4.3. Afnemer dient geleverde goederen in het in A.4.2 beschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de goederen zelf te voldoen.
A.4.4. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt niet indien de overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer betrekking heeft op:
a.goederen of diensten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Afnemer;
b.goederen of diensten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.goederen die snel verouderen;
e.verzegelde computerprogrammatuur waarvan Afnemer het zegel heeft verbroken;
f.kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
g.diensten waarbij tussen Afnemer en Uitgever overeengekomen is dat Uitgever zou aanvangen met de uitvoering binnen zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst.
A.4.5. Met betrekking tot leveringen door Uitgever geldt, met uitsluiting van artikel 46f Boek 7 BW, het bepaalde in artikel A.7.

A.5. Prijzen en tarieven

A.5.1. Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven.
A.5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen zijn alle door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten. Indien de prijs is gebaseerd op het verwachte aantal te leveren pagina's zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van het daadwerkelijke aantal geleverde pagina's.
A.5.3. Uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
A.5.4. Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging zal Uitgever Afnemer hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. Indien Afnemer zich niet kan verenigen met de door Uitgever aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is Afnemer gerechtigd de met Uitgever bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan Uitgever te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien Uitgever deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door Afnemer van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment waarop Afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

A.6. Facturering en betaling

A.6.1. Facturering geschiedt door Uitgever binnen zes maanden na levering of terbeschikkingstelling respectievelijk de aanvang van de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met Afnemer overeengekomen.
A.6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door Uitgever aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
A.6.3. Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
A.6.4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever is het Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Uitgever te verrekenen met een vordering van Afnemer op Uitgever, uit welke hoofde dan ook.
A.6.5. Uitgever heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
A.6.6. De betalingstermijn als bedoeld in A.6.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Uitgever gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.
A.6.7. Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer aan Uitgever - onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt - naast de in artikel A.6.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die nu reeds worden vastgesteld op tenminste vijftien procent van de hoofdsom met een minimum van veertig euro (incl.BTW), onverminderd het recht van Uitgever om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
A.6.8. In geval van niet of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is Uitgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Uitgever om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.

A.7. Levering en leveringstermijnen

A.7.1. Uitgever zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van Afnemer de goederen en/of producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, indien het bestelde goed (het bestelde product) althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.
A.7.2. Alle door Uitgever gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.
A.7.3. Uitgever is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Uitgever bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens Uitgever volledig is nagekomen.

A.8. Overmacht

A.8.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Uitgever of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Uitgever of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Uitgever of Afnemer komt.
A.8.2. In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is Uitgever gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
A.8.3. In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Uitgever of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is Uitgever respectievelijk Afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van Uitgever vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

A.9. Reclames en klachten; retourzendingen

A.9.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen tien werkdagen na levering of terbeschikkingstelling van de goederen of producten respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Uitgever mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Uitgever ter zake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten.
A.9.2. Tenzij anders overeengekomen, is Afnemer uitsluitend gerechtigd goederen of producten aan Uitgever retour te zenden, indien aan Afnemer andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen of producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld.
A.9.3. Afnemer is verplicht de retour te zenden goederen of producten inclusief het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen of producten zal Uitgever, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door Afnemer bestelde en/of onbeschadigde goederen of producten leveren of ter beschikking stellen.

A.10. Eigendomsvoorbehoud en risico

A.10.1. Uitgever behoudt zich de eigendom van alle door hem aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor, zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens Uitgever uit hoofde van overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.
A.10.2. Afnemer verplicht zich nu reeds voor alsdan op eerste verzoek van Uitgever een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel A.10.1 bedoelde (roerende) zaken, voorzover het eigendomsvoorbehoud van Uitgever op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van Uitgever te verstrekken.
A.10.3. De door Uitgever aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor diens rekening en risico.

A.11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

A.11.1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Uitgever aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan Uitgever. Onder "Uitgever" wordt voor de toepassing van dit artikel A.11 mede begrepen een derde van wie Uitgever met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.
A.11.2. Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Uitgever als bedoeld in art. A.11.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enige door Uitgever aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door Uitgever is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt
a.ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of
b.voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of
c.voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
A.11.3. Geen enkele bepaling in de met Afnemer gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in art. A.11.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500,= voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Uitgever overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.
A.11.4. Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel A.11.1 bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan Uitgever mede te delen. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van Uitgever op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Uitgever beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van Uitgever alle door Uitgever gevraagde medewerking verlenen.
A.11.5. Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Uitgever ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel A.11.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van Uitgever of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

A.12. Persoonsgegevens

A.12.1. Uitgever kan, indien de door Uitgever geleverde zaken of verrichte diensten de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan Afnemer richtlijnen ter zake van de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens opleggen. Afnemer zal deze richtlijnen stipt naleven.
A.12.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Afnemer verplicht betrokkenen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen in de ter beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling door Uitgever aan Afnemer van de hen betreffende persoonsgegevens.
A.12.3. Afnemer zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen.
A.12.4. Afnemer vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden jegens Uitgever welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door Afnemer van het bepaalde in dit artikel.

A.13. Aansprakelijkheid van Uitgever en vrijwaring

A.13.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Uitgever geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten zullen voor eventuele fouten of onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstand in de actualiteit van de informatie of voor het gebruik door Afnemer van bedoelde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Uitgever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A.13 blijkt.
A.13.2. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.
A.13.3. De totale aansprakelijkheid van Uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan € 1.000.000,= (één miljoen euro).
Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a.de redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Uitgever aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
b.redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c.redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
A.13.4. De totale aansprakelijkheid van Uitgever voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van Uitgever wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan € 2.500.000,= (twee en een half miljoen euro) per gebeurtenis.
A.13.5. Aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel A.13.3 en A.13.4 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van Uitgever of door haar ingeschakelde derden.
A.13.6. Uitgever is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door Uitgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.
A.13.7. Buiten de in artikel A.13.3 en A.13.4 genoemde gevallen rust op Uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel A.13.3 en A.13.4 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Uitgever of van door haar ingeschakelde derden.
A.13.8. Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Uitgever gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer Uitgever deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Uitgever ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Uitgever in staat te stellen daarop adequaat te reageren.
A.13.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Uitgever meldt.
A.13.10. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
A.13.11. Afnemer vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden ter zake van door Uitgever geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Uitgever en Afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

A.14. Beëindiging van de overeenkomst

A.14.1. Uitgever heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a.Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
b.aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
c.ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiéle schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
d.Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
A.14.2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Afnemer aan Uitgever verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
A.14.3. Uitgever is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Uitgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Uitgever overigens terzake toekomende rechten.

A.15. Toepasselijk recht en geschillen

A.15.1. Op elke door Uitgever met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
A.15.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Uitgever met Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Uitgever, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.
A.15.3. Afnemer vrijwaart Uitgever tegen alle aanspraken van derden in verband met de overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Uitgever in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

A.16. Diversen

A.16.1. Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen Uitgever en Afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.
A.16.2. Alle door Uitgever gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de met Afnemer gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.
A.16.3. Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de met Afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd.
A.16.4. Uitgever is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Uitgever uit zijn verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Uitgever alle door Uitgever voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.
A.16.5. Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit een met Uitgever gesloten overeenkomst(en) aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. Uitgever zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

B. PAPIEREN PRODUCTEN


B.1. Toepasselijkheid

B.1.1. De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (afdeling A) uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Uitgever aan Afnemer bepaalde categorieën (losbladige) papieren producten verkoopt.

B.2. Tijdschrift- en nieuwsbriefabonnementen

B.2.1. Abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven kunnen op elk gewenst moment worden aangegaan voor de duur tot en met het einde van het lopende kalenderjaar en worden vooraf gefactureerd naar rato van het aantal geleverde of te leveren nummers in dat kalenderjaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Behoudens andersluidende afspraak, is de abonnementsprijs exclusief omzetbelasting en inclusief verzend- en administratiekosten.
B.2.2. De bij aanvang van het abonnement reeds verschenen afleveringen van het desbetreffende kalenderjaar worden op verzoek van Afnemer nageleverd en gefactureerd, voorzover ten tijde van het verzoek nog voorradig. De door Afnemer voor deze nalevering verschuldigde abonnementsprijs is evenredig aan het reeds verstreken gedeelte van het betreffende kalenderjaar. Facturering geschiedt door Uitgever binnen een maand na levering. In geval van een tijdschriftabonnement geschiedt facturering altijd voorafgaand aan de levering.
B.2.3. Abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven dienen schriftelijk voor 1 november tegen het einde van de abonnementsperiode bij Uitgever te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van één kalenderjaar.

B.3. Abonnementen op boekenseries; jaarboeken

B.3.1. Abonnementen op boekenseries omvatten de levering van nieuwe, op het moment van de aanvang van het abonnement nog te verschijnen delen, nog te verschijnen herdrukken van reeds bestaande delen alsmede aanvullingen op reeds geleverde delen.
B.3.2. De bij aanvang van een abonnement reeds bestaande delen van een boekenserie worden op verzoek van Afnemer geleverd, voorzover ten tijde van het verzoek nog voorradig.
B.3.3. Uitgever factureert Afnemer voor ieder deel van een boekenserie afzonderlijk gelijktijdig met of zo spoedig mogelijk na levering daarvan, tenzij anders overeengekomen. De abonnementsprijs is inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
B.3.4. Abonnementen op boekenseries worden aangegaan voor minimaal één jaar, te rekenen vanaf het moment van de eerste levering, en kunnen uitsluitend schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van de abonnementsperiode bij Uitgever worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van één jaar.
B.3.5. Ingeval van een (jaar)abonnement op jaarboeken verplicht Afnemer zich minimaal twee (jaar)edities van het desbetreffende jaarboek af te nemen, zodat de minimale duur van het abonnement derhalve twee jaren is.

B.4. Losbladige uitgaven

B.4.1. Door de koop van een losbladige uitgave abonneert Afnemer zich tegelijkertijd tot wederopzegging doch tenminste voor een periode van één jaar op de desbetreffende losbladige uitgave te verschijnen supplementen. De periode van één jaar gaat in op het moment van levering van het hoofdwerk. De abonnementsprijs is inclusief omzetbelasting en inclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
B.4.2. Facturering van de losbladige uitgave en de supplementen geschiedt door Uitgever zo spoedig mogelijk na levering.
B.4.3. Abonnementen op losbladige uitgaven dienen schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de abonnementsperiode bij Uitgever te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van één jaar.

C. ADVERTENTIEPLAATSINGEN


C.1. Toepasselijkheid

C.1.1. De in deze afdeling C vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (afdeling A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Uitgever ten behoeve van Afnemer het plaatsen van advertenties verzorgt.

C.2. Gelding Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA)

C.2.1. Op alle overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer met betrekking tot advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze algemene voorwaarden van toepassing de laatstgeldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA), hierna: "de Regelen". (zie hiervoor http://www.stichtingrota.nl/).
C.2.2. Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de Regelen prevaleren de Regelen.

D. ON LINE-DIENSTEN


D.1. Toepasselijkheid

D.1.1. De in deze afdeling D vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (afdeling A) uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Uitgever aan Afnemer een Abonnement of Proefabonnement verleent op elektronische producten.

D.2. Definities

D.2.1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
Abonnement: overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer, krachtens welke Uitgever aan Afnemer via een persoonlijke toegangscode elektronisch toegang verleent tot Databank(en);
Proefabonnement: abonnement aangegaan ter kennismaking met één of meerdere on line-diensten van Uitgever voor beperkte duur en tegen gereduceerd tarief;
Product: een on line dienst, zoals een abonnement als genoemd in D.2.1, een nieuwsbrief per e-mail etc.
Databank(en): de bestanden die Uitgever ter beschikking stelt (waaronder on line bestanden) alsmede de in de bestanden opgenomen gegevens, die de Afnemer in staat stellen informatie te selecteren, in te zien, op eigen locatie te printen en/of te bestellen. Daaronder worden ook verstaan website(s) van Uitgever;
Databankeigenaar: de uitsluitend rechthebbende(n) op de desbetreffende Databank(en) en/of op de in de Databank(en) opgenomen gegevens en/of de leverancier van de in de Databank(en) opgenomen gegevens voorzover dit een ander is dan Uitgever;
Ontsluitingssoftware: alle programmatuur die nodig is om de informatie te ontsluiten, ordenen, selecteren, raadplegen of te bewerken;
Bestelling: verzoek van Afnemer tot levering van informatie;
Bezoeker: degene die een on line dienst van Uitgever, waaronder websites, gratis bekijkt

D.3. Abonnementen

D.3.1. Abonnementen kunnen op elk gewenst moment worden aangegaan voor de duur tot en met het einde van het lopende kalenderjaar en worden vooraf gefactureerd naar rato van het aantal geleverde of te leveren nummers in dat kalenderjaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Behoudens andersluidende afspraak, is de abonnementsprijs exclusief omzetbelasting en inclusief verzend- en administratiekosten.
D.3.2. Abonnementen dienen schriftelijk voor 1 november tegen het einde van de abonnementsperiode bij Uitgever te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van één kalenderjaar.
D.3.3. Uitgever kan het abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot de Databank(en) afsluiten, wanneer de abonnee in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van abonnee is ingediend, hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet, dan wel ontbindt en/of als derden de toegangscode van de abonnee gebruiken.
D.3.4. Indien de Databankeigenaar geen toestemming verleent tot gebruik, dan wel deze toestemming intrekt, dan wel de databank(en) en/of de gegevens daarvoor niet langer beschikbaar stelt, heeft Uitgever het recht Abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden en de toegang tot de Databank(en) af te sluiten.
D.3.5. Voor de Proefabonnee gelden dezelfde bepalingen in deze voorwaarden als voor de Abonnee.
D.3.6. De proefabonnee verklaart hierbij dat hij binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement niet opnieuw een proefabonnement zal aanvragen.

D.4. Apparatuur

D.4.1. De Afnemer dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van de Databank(en) te kunnen maken. Hieronder wordt ook verstaan e-mail en internet faciliteiten.
D.4.2. Gebruik van de Databank(en) is slechts toegestaan op door Uitgever vastgestelde tijdstippen. Uitgever kan de toegang tot de Databank(en) tijdelijk zonder voorafgaande aankondiging stopzetten in verband met onderhoud of herstel.

D.5. Licentie

D.5.1. Uitgever verleent via het in artikel D.3. genoemde abonnement aan Afnemer het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de toegang tot de Databank(en).

D.6. Levering van informatie

D.6.1. Levering van informatie geschiedt te allen tijde tegen de dan geldende prijzen vanuit een door Uitgever gekozen verzendadres. D.6.2. Levering van informatie geschiedt slechts in opdracht van de abonnee. De juistheid en de omvang van de opdracht van de abonnee wordt gebaseerd op de door de abonnee aan Uitgever gegeven en kenbaar geworden instructies.
D.6.3. De abonnee draagt de kosten als gevolg van het gebruik van de openbare telecommunicatie-infrastructuur bij on line raadplegingen van de Databank(en).
D.6.4. Telkenmale wanneer de abonnee de Databank(en) raadpleegt, teneinde zich daaruit informatie te verschaffen, kunnen daarvoor aanvullende gebruikskosten in rekening worden gebracht, welke worden berekend naar tijdsduur of prestatie-eenheden, tenzij anders overeengekomen.
D.6.5. Levering van informatie geschiedt voor rekening en risico van de abonnee. Uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door de abonnee ten gevolge van verzending en anderszins transport van informatie.
D.6.6. Alle informatie met betrekking tot diensten of goederen van derden, zoals prijzen, levertijden, specificaties, afmetingen, prestaties zijn afkomstig van betreffende derden. Uitgever staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van deze informatie.
D.6.7. Indien met behulp van de Databank(en) goederen of diensten worden aangekocht, komt de koopovereenkomst tot stand tussen Bezoeker en leverancier van de desbetreffende diensten of goederen, zonder tussenkomst van Uitgever.

D.7. Aansprakelijkheid

D.7.1. Onder de schade, waarvoor Uitgever krachtens artikel A.13 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van Databank(en) door storing of buitenwerkstelling van de in artikel. D.3 bedoelde apparatuur, programmatuur en faciliteiten.
D.7.2. Onder de schade, waarvoor Uitgever krachtens artikel A.13 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de Databank(en), het niet verlenen dan wel intrekken van toestemming tot gebruik door de Databankeigenaar, en het niet langer beschikbaar stellen van de Databank(en) door de Databankeigenaar.
D.7.3. Uitgever streeft er naar, maar garandeert niet dat de aangeboden publicaties op de publicatiedatum in de Databank(en) zijn opgenomen en de met behulp van de ontsluitingssoftware gemaakte selecties van publicaties en gegevens daaruit compleet beantwoorden aan de zoekvraag.
D.7.4. Uitgever zal zich inspannen om het Product zonder storing aan de Afnemer te leveren. Indien een storing optreedt zal Uitgever trachten deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.
D.7.5. Afnemer is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Uitgever, na ingebrekestelling, waarbij aan Uitgever een redelijke termijn van tenminste 21 dagen wordt gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, daarmede nalatig blijft.

D.8. Verplichtingen en aansprakelijkheid Afnemer

D.8.1. De toegangscode is strikt persoonlijk. Het is de Afnemer niet toegestaan deze code aan derden bekend te maken en/of de code door derden te laten gebruiken.
Het gebruik mag uitsluitend worden verricht ten behoeve eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Afnemer, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van het Product of enig gedeelte daarvan door Afnemer of een derde. Het is Afnemer niet toegestaan het Product of exemplaren daarvan of gebruiksrechten daarvoor, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in enige vennootschap of enig samenwerkingsverband, tenzij Uitgever daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Het is Afnemer niet toegestaan het Product geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur of (al of niet) elektronische gegevensverzamelingen van derden of van Afnemer zelf, behoudens voorzover Afnemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Uitgever of dit noodzakelijk is voor het door Uitgever met het Product beoogde gebruiksdoel.
D.8.2. Indien een derde de toegangscode van de Afnemer gebruikt, is de Afnemer, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het Abonnement, in het bijzonder ook van de financiële verplichtingen.
D.8.3. De Afnemer is niet tot meer gerechtigd dan tot gebruik zoals overeengekomen. De Afnemer verklaart hierbij dat hij geen ongeautoriseerd gebruik zal maken van andere bij Uitgever aanwezige Databank(en) of daartoe pogingen zal ondernemen.
D.8.4. Het is Afnemer niet toegestaan het Product te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode, tenzij (en uitsluitend voorzover) het Product bestaat uit programmatuur en de voorgenomen handelingen volledig vallen binnen het kader van artikel 45m van de Auteurswet 1912, en slechts op voorwaarde dat Afnemer zijn voornemen tot het verrichten van dergelijke handelingen tevoren schriftelijk aan Uitgever heeft kenbaar gemaakt en daarbij heeft verzocht om beschikbaarstelling van de benodigde informatie en Uitgever die informatie niet binnen dertig dagen na ontvangst van dat verzoek op redelijke voorwaarden voor Afnemer beschikbaar heeft gemaakt.
D.8.5. Na afloop van het Abonnement is de Afnemer niet langer gerechtigd tot gebruik zoals overeengekomen. De Afnemer verklaart hierbij dat hij na afloop van het Abonnement geen ongeautoriseerd gebruik zal maken van bij Uitgever aanwezige Databank(en) of daartoe pogingen zal ondernemen.
D.8.6. Voor de Databank en informatieweergave dient de Afnemer de benodigde gegevens schriftelijk en/of elektronisch kenbaar te maken aan Uitgever. De Afnemer staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

D.9. Auteursrecht/rechtsbescherming databank

D.9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Databank(en), print outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van de Databank(en) etc., waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Uitgever, dan wel bij een derde van wie Uitgever een licentie verworven heeft. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Uitgever of bij wet toegestaan, mag niets uit de Databank(en) op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het in artikel D.5.1 bedoelde normale gebruik. Het is de gebruiker evenmin toegestaan een en ander geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen aan derden, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan.
D.9.2. Uitgever verleent Afnemer toestemming tot het maken van één print-output van de geleverde informatie per raadpleging, welke print-output uitsluitend mag worden aangewend voor eigen studie, oefening of gebruik.
D.9.3. Afnemer is verplicht van diegene aan wie hij het in artikel D.8.1 genoemde - al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk, en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is - ter beschikking stelt te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van Afnemer jegens Uitgever voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens Uitgever.

D.10. Ontsluitingssoftware

D.10.1. Ten aanzien van ontsluitingssoftware zijn de bepalingen van Afdeling A en het onderhavige hoofdstuk D van overeenkomstige toepassing.