Vademecum Afval! 2019 (print)


Het Vademecum Afval! 2019 geeft de ontwikkelingen in de afval- en recyclingsector weer en blikt vooruit op wat komen gaat. De uitgave is een handboek waarin relevante informatie is samengevat over marktontwikkeling, statistische informatie en beleidsontwikkeling.

Het Vademecum Afval! is de voortzetting van het jaarboek Afval! Met de inmiddels zeventiende editie van het naslagwerk is print (het jaarboek) en online (Vademecum Afval & Recycling) onder dezelfde naam samengebracht.

De indeling van editie 2019 is vergelijkbaar met voorgaande edities. Het boek behandelt de wet- en regelgeving, de jurisprudentie, beschrijft de ontwikkeling van de afvalmarkt en profileert de belangrijkste ondernemingen. De uitgave is er op gericht de lezer snel informatie te geven, zowel in woord als in beeld. Daarnaast biedt de uitgave een overzicht van Nederlandse markten, bedrijven, instellingen en producten, evenals een wie-is-wie in de afvalsector. Alle ontwikkelingen en gegevens zijn geactualiseerd tot begin 2019. In het boek wordt bij iedere paragraaf met QR-code naar de pagina op het Vademecum Online verwezen, waar meer en gedetailleerde die informatie te vinden is.

 

Twee producten: print en online

Het Vademecum Afval! 2019 en het Vademecum Afval & Recycling (online) hebben inhoudelijk overeenkomsten maar worden als twee op zichzelf staande producten door ons aangeboden. Hierdoor kan iedereen voor zichzelf de beslissing nemen tussen print en online.

 

Het Vademecum Afval! is onderverdeeld in twee delen. In het eerste deel wordt de afval- en recyclingsector beschreven, zowel wat wetgeving, marktontwikkeling als bedrijfsinformatie betreft. Grafieken en tabellen geven inzicht in de trends of achtergronden. Het tweede deel bevat registers met beschrijvingen van bedrijven en instanties. Tot slot bieden indexen extra gemakkelijk toegang tot de informatie in het Jaarboek. Hieronder volgt een kort overzicht van de twee delen.

 

Deel 1: Beleid en markt

  • Ontwikkeling wet- en regelgeving in Nederland en de EU. Het vademecum begint met een korte bespreking van  het ontstaan en de ontwikkeling van relevante Europese afvalwetgeving en -beleid  en geeft een weergave van de huidige stand en de verwachtingen voor de toekomst. Ook de verschillende EC-strategieën, richtlijnen en verordeningen en hun onderlinge samenhang komen aan bod, inclusief natuurlijk die over de circulaire economie.
    Van de Nederlandse wetgeving voor afval en recycling wordt de Wet milieubeheer, het Landelijk Afvalstoffenplan (Lap3), Vang, het Rijkbrede programma Circulaire Economie en de gevolgen voor de sectoren uitgebreid toegelicht. Stilgestaan wordt ook bij beleid en regelgeving op deelgebieden, zoals dat van verpakkingen. Daarnaast brengen dossiers de ontwikkelingen van bepaalde thema’s in kaart, zoals die van gft en het verbranden van afval.
  • Doelstelling en realisatie AEEAOntwikkeling van de afvalmarkt en recyclingmarkt. Wat volgt, is een beschrijving van hoe de Nederlandse afval- en recyclingmarkt zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Denk aan het aanbod aan afval van zowel van huishoudens als van bedrijven en kerncijfers van bedrijfstakken. Ook worden enkele specifieke kostenstructuren bekeken. Daarbij is er aandacht voor de relatie met de doelstellingen zoals die in het Nederlandse beleid zijn neergelegd, in het verleden en naar de toekomst toe. Ook wordt ingegaan op de positie en ontwikkeling van private en publieke bedrijven bij de inzameling, de rangorde en het marktaandeel in de inzamelmarkt van huishoudelijk afval. 
  • Profilering bedrijven in Nederland. Het laatste hoofdstuk van deel 1 gaat in op de bedrijven in de afval- en recyclingmarkt in Nederland. Het geeft een beeld van de nationale marktontwikkeling, de consolidatieslag als gevolg van fusies en overnames en enkele belangrijke thema's als energie en circulaire economie. Zowel de private als de publieke bedrijven in Nederland worden besproken. Van een bedrijf zijn niet alleen kerngegevens opgenomen van het laatste jaarverslag, maar ook de belangrijkste gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Hieronder vallen grote investeringen, samenwerkingen en fusies of overnames.

 

Deel 2: Wie, wat, waar?

  • In het tweede deel staan de profielen van bedrijven en organisaties die actief zijn in de Nederlandse en Vlaamse afvalsector. U vindt adresgegevens en een korte omschrijving van de activiteiten. Van bedrijven in de afvalsector zijn de producten en diensten geïnventariseerd en beschrijvingen opgenomen, inclusief de merken die gevoerd worden. In het register van producten en diensten is snel terug te vinden welke bedrijven deze leveren. Branche- en belangenorganisaties en andere non-profit instellingen worden vermeld met doelstellingen, activiteiten en bestuur.

    Aan het eind treft u de indexen, waardoor u snel de weg weet te vinden in de adressengids en de ‘wie-is-wie’ in de branche.

U kunt het Vademecum hier bestellen »