Algemene (gebruiks-)voorwaarden

Bestellingen en gebruik van deze site is onderworpen aan de gebruikvoorwaarden en de Algemene voorwaarden van Uitgeverij Noordhoek B.V.

Gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van deze website gelden voor de gebruiker de volgende bepalingen:

  1. Alle informatie op deze website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Het op enige wijze kopiéren en/of (opnieuw) publiceren van (enig deel van) informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Uitgeverij Noordhoek niet toegestaan.
  2. Deze website gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan Uitgeverij Noordhoek opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voorzover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij Uitgeverij Noordhoek daarvan in kennis stellen.
  3. Uitgeverij Noordhoek, auteurs en/of redacteuren van de informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat gebruiker daarvan maakt of voor de (niet-) bereikbaarheid daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
  4. Uitgeverij Noordhoek zal zich inspannen om de door de klant verstrekte opdracht zonder storing te leveren. Indien een storing optreedt zal Uitgeverij Noordhoek zich inspannen zo spoedig mogelijk deze te verhelpen. Gebruiker kan de verstrekte opdracht voor de te leveren dienst, na ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn van 21 dagen wordt gesteld om alsnog aan de verplichtingen te voldoen, intrekken als Uitgeverij Noordhoek na de termijn niet aan de levering kan voldoen.
  5. De totale aansprakelijkheid van Uitgeverij Noordhoek wegens tekortkoming in de levering van enige prestatie is -onverminderd het voorgaande- te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag, gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs.
  6. Toegang tot deze website wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon door wie deze voor de eerste keer zijn geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van deze website. Het is gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door gebruiker of een derde.
  7. Voor gebruik van via deze website aangeboden informatie, producten en/of diensten kunnen, ook indien die gratis toegankelijk zijn, aanvullende voorwaarden van de leverancier gelden.
  8. Voor informatie, producten en/of diensten van Uitgeverij Noordhoek gelden in aanvulling op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden tevens de Algemene Voorwaarden van Uitgeverij Noordhoek B.V. U kunt deze hier lezen. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze laatste voorwaarden.

Meer over de voorwaarden voor abonnementen, advertenties, betalingen en alle overige voorwaarden met betrekking tot verbintenissen met Uitgeverij Noordhoek vindt u in de Algemene Voorwaarden.