Categorie: europa | Gepubliceerd: 21 november 2022

CE en afvalbeheer paradepaardjes van Nederland

Als het op milieubeleid aankomt, blinkt Nederland uit in afvalbeheer en circulaire economie. Wel mag er meer aandacht zijn voor preventie en hergebruik.

De Europese Commissie erkent dat Nederland verschillende beleidsinitiatieven ontwikkelt voor de transitie naar een circulaire economie en over een langetermijnstrategie beschikt, waarbij het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie expliciet wordt benoemd. Daarnaast ligt het aandeel recycling van stedelijk afval ruim boven zowel de Europese doelstellingen als het gemiddelde van EU-lidstaten.

Dat blijkt uit de derde Environmental Implementation Review (EIR), waarin de Europese Commissie iedere twee jaar evalueert hoe lidstaten het doen op het gebied van milieubeleid. De algemene evaluatie werd in september gepubliceerd en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de evaluatie van het Nederlandse beleid nu aan de Tweede Kamer gestuurd.

Aanbevelingen

Hoewel de Europese Commissie over het algemeen dus lovend is over het Nederlandse afvalbeleid, zijn er ook twee aanbevelingen. Ten eerste zou Nederland nieuw beleid moeten introduceren, inclusief economische instrumenten, om afvalpreventie te promoten en hergebruik en recycling economisch aantrekkelijker te maken. Daarnaast adviseert de Commissie om verbranding van herbruikbaar en recyclebaar afval te voorkomen. 

Het kabinet geeft aan deze punten zelf ook belangrijk te vinden, en dat op deze aanbevelingen momenteel verschillende trajecten lopen die hun plek krijgen in het uitgestelde Nationale Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Zo wordt er via het versterken en uitbreiden van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor diverse productgroepen blijvend ingezet op afvalpreventie. Heijnen belooft het NPCE begin 2023 naar de Kamer te sturen, en dat hierin verdere maatregelen zullen staan.

Andere gebieden

Natuurlijk scoort Nederland niet alleen maar goed op milieubeleid. Op het gebied van water- en luchtkwaliteit en biodiversiteit zijn er volgens de Commissie nog 'uitdagingen'. Meer dan driekwart van de beschermde habitattypen en soorten staan in Nederland onder druk, met name door de grote impact van de agrarische sector. De agricultuur drukt samen met de transportsector ook onevenredig zwaar op de luchtkwaliteit. De Commissie stelt dat Nederland op korte termijn actie moet ondernemen om de concentraties van fijnstof, nitraat en ammoniak in de lucht verder terug te dringen, in lijn met het Schone
Luchtakkoord.