Categorie: arbo & kwaliteit | Gepubliceerd: 05 januari 2021

Geen prioriteit bij vaccinatie voor Nederlandse afvalmedewerker

In Nederland zijn medewerkers in de afvalsector (nog) niet specifiek benoemd als een groep die voorrang heeft bij het vaccineren tegen Covid-19. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen.

De Gezondheidsraad adviseerde eind november 2020 om 60-plussers en medische risicogroepen als eersten te vaccineren tegen Covid-19. Dat advies was gebaseerd op een strategie die uitgaat van het verminderen van (ernstige) ziekte en sterfte als gevolg van Covid-19. De roadmap met de vaccinatiestrategie die de overheid daarop publiceerde, ging uit van deze basis. Er waren echter in het advies ook andere strategieën genoemd, waaronder het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting. Bij deze strategie wordt uitgegaan van het behoud van de vitale infrastructuur van onze samenleving. Was hiervoor gekozen dan zou voorrang zijn gegeven aan mensen die werken in de zorg en mensen die werkzaam zijn in andere vitale sectoren, waartoe de afvalsector behoort.

Hoewel dus niet is gekozen voor een vaccinatiestrategie op deze basis, heeft minister Hugo de Jonge in een Kamerbrief van 21 december wel aangekondigd dat mogelijk nog een nadere prioritering wordt aangebracht in het huidige vaccinatieschema. Er zou nog een brief volgen waarin hij op specifieke groepen zal ingaan, waaronder vitale beroepen. In de laatste Kamerbrief over de vaccinatiestrategie, van 4 januari, worden de vitale beroepen echter (nog?) niet apart benoemd.

‘Risico is klein’

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) laat desgevraagd weten geen aanleiding te zien om te pleiten voor voorrang voor de medewerkers in de afval- en recyclingsector. “De capaciteit is nog laag. Er zijn nog lang niet genoeg vaccins. Logisch dat mensen die met kwetsbare doelgroepen werken voorrang hebben. Daar wordt het meeste risico gelopen. De afvalbranche werkt niet direct met deze doelgroep en het risico op besmetting is ook aanzienlijk klein als men de basisregels volgt. Bovendien hebben de cijfers afgelopen tijd ook niet laten zien dat binnen de sector de besmettingen aanzienlijk waren en waren veroorzaakt door contact op het werk. Verder hebben de leden brandhaardjes ook goed aangepakt en laten uitdoven”, aldus VA-woordvoerder Fons Potters.

De NVRD sluit zich aan bij het standpunt van de VA. "Wel willen we onderstrepen dat we een vitale sector zijn. Maar omdat wij over het algemeen geen echte contactberoepen in onze sector hebben, gunnen we die voorrang aan mensen die dat wel dagelijks hebben. Maar uiteraard hopen we wel dat ook iedereen in onze sector zo snel mogelijk gevaccineerd is", laat NVRD-beleidsmedewerker Suzy van de Pas weten.

Buitenland

Ondertussen heeft de Britse brancheorganisatie voor de afval- en recyclingindustrie, Environmental Services Association, er bij de Britse regering wel op aangedrongen dat medewerkers in de afvalsector prioriteit krijgen bij vaccinatie. De overheid heeft daar nog niet beslist over de prioritering in de tweede fase van het vaccinatieprogramma, maar wel aangekondigd dat bepaalde beroepsgroepen overwogen worden voor eerdere vaccinatie in die tweede fase dan het ‘overige’ deel van de bevolking. In Duitsland komen vuilnismannen al wel eerder in aanmerking voor vaccinatie. Daar is de bevolking ingedeeld in zes categorieën, waarbij vuilnismannen tot de vijfde categorie worden gerekend als mensen die in de essentiële infrastructuur werken. Ook in België, waar drie categorieën zijn benoemd, zijn medewerkers in de afvalinzameling en -verwerking als essentieel beroep in de tweede categorie ingedeeld.