Uit de inhoud van Vakblad Afval! augustus 2020

Moet de inzamelaar bedrijfsafval zijn verdienmodel herzien?

Ontdoeners van bedrijfsafval hebben meer circulaire ambities. Bij de aanbesteding van hun bedrijfsafval zoeken ze niet meer alleen een partij die hen ontzorgt, maar ook een partner die meedenkt en meewerkt aan het realiseren van duurzame doelstellingen. “Inschrijvers kunnen echt niet meer aankomen met business as usual”, waarschuwt Roos Imkamp van KplusV.

Op naar een Nederland zonder recyclingdoelstellingen

Staatssecretaris Van Veldhoven bindt de strijd aan met verpakkingsafval. Met nieuwe ambitieuze doelstellingen en het sturen op hergebruik moet de verpakkingsketen meer circulair worden. Uiteindelijk zou de recyclingdoelstelling zelfs uitgefaseerd kunnen worden.

Geen quick fix voor overschotten textiel en plasticrecyclaat

Tijdens de piek van de coronacrisis is in gemeenten onder andere meer afgedankt textiel en plastic verpakkingsafval ingezameld. Verderop in de textielketen leidde dit tot overschotten waar voorlopig geen oplossing voor is. In de plasticketen maakte de crisis vooral structurele problemen meer zichtbaar. “Alle seinen staan op groen om tot maatregelen te komen.”

Slingerbeweging treft houtige biomassa

De discussie over biomassa is in volle hevigheid losgebarsten. Vooral over het verbranden van houtige biomassa is de kluwen van voor- en tegenargumenten praktisch onontwarbaar. Een belangrijke optie in de energietransitie staat daarmee ter discussie. De nuance moet in elk geval terug in het debat, vinden voor- en tegenstanders.

'CO2-heffing zal leiden tot hoger verbrandingstarief'

Een CO2-heffing moet er vanaf 1 januari 2021 voor zorgen dat de industrie minder CO2 gaat uitstoten en de doelen uit het Klimaatakkoord worden gehaald. Ook afvalverbranders krijgen hiermee te maken. Veel mogelijkheden om hun uitstoot te beperken, lijken ze echter niet te hebben.

Hoe kunnen belastingen de circulaire economie aanjagen?

Belastingen kunnen de circulaire economie aanjagen, zo staat in het rapportenpakket 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' van het Ministerie van Financiën. Maar welke belasting? Hoogleraar economie Elbert Dijkgraaf pleit voor een belasting op ruwe grondstoffen, PBL-onderzoeker Herman Vollebergh ziet meer heil in een verhoging en verbreding van de energiebelasting.

Door de ogen van ... Andreas Krawczik

Andreas Krawczik, directeur Remondis Nederland, Lichtenvoorde

Samenwerking of toch een aanbesteding?

Wanneer twee overheden samenwerken aan het vervullen van hun openbare taken, moet die samenwerking bestaan uit meer dan het betalen van de onkosten. Anders is er gewoon sprake van een overheidsopdracht die aanbesteed moet worden.

“Grenzen sluiten voor plastic slecht voor recycling”

De coronacrisis kostte Kras Recycling de afgelopen maanden veel geld. Toch maakt de directie van het bedrijf zich misschien nog wel meer zorgen over een crisis die zich volgend jaar kan aandienen. Per 1 januari 2021 wil de Europese Commissie de regelgeving voor de overbrenging van afvalstoffen aanpassen. “Dat kan desastreus uitpakken voor de recycling van plastic.”

Toenemende zorgen over batterijen in het afval

Het is al vaker in de aandacht gekomen, de vermaledijde maar o zo handige lithium-ionbatterijen, die in de verkeerde afvalstromen terechtkomen en verderop in de keten tot branden (kunnen) leiden. Het duiden van het probleem is eenvoudig, het oplossen helaas niet.

Uit de bocht vliegen

Het zal wellicht verbazen, maar uitspraken over het tegengaan van overlast door vliegen, vaak als gevolg van het opslaan of verwerken van afval, zijn niet zeldzaam. Afval kan vliegen aantrekken en een broedplaats vormen. Overlast door vliegen of ander ongedierte buiten het bedrijf wordt steevast aangemerkt als een milieugevolg van de inrichting van het betreffende bedrijf.

MultiNET: uitmuntende service levering en reparatie balenpersen

MultiNET International is al jaren een betrouwbare partner voor levering en reparatie van balenpersen, perscontainers en complete installaties voor de recycling- en afvalverwerkingsindustrie. Binnen de recyclingwereld heeft het bedrijf een goede reputatie opgebouwd wat betreft het leveren van kwaliteit en excellente service.

Indaver investeert fors in oplossingen voor grootindustrie

Indaver heeft zo'n 300 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbouw van enkele van haar strategische locaties, waaronder Antwerpen en Terneuzen. Dit zijn twee belangrijke draaischrijven voor de verwerking van afval van de Nederlandse en Belgische grootindustrie. Daarnaast werkt het bedrijf samen met de afvalbranche en de overheid aan een veilig landelijk beleidskader én concrete oplossing voor zeer zorgwekkende stoffen.

Duurzame vloot Van Kaathoven groeit met elektrisch voertuig

Van Kaathoven gelooft dat investeren in duurzame technologie een waardevolle bijdrage levert aan een schonere leefomgeving. Daarom investeert het bedrijf onder andere in een elektrisch voertuig. Deze zomer zal dit duurzame voertuig in Meierijstad worden ingezet voor de inzameling van pmd bij huishoudens.